Notulen: MR vergadering 24 Juni 2019

Notulen MR

Aanwezig Ouders: Sandra Campos, Susan Krom, Mark Bot

Leraren: Anita Pouw, Joka Maussen, Janet Tijsma

Directie: Corinne van Leeuwen

 

Onderwerp Notulen reguliere MR vergadering 24 Juni 2019

 

1.  Opening Sandra opent de vergadering. Notulen zullen worden gemaakt door           Mark

2.  Notulen vorige vergadering. Deze worden met 2 aanpassingen vastgesteld.

3.  Continurooster en vakantierooster

Lunchpauze Na het besluit over het invoeren van een continu rooster per schooljaar 2019 – 2020 heeft het team een invulling voor de lunchpauze gemaakt en deze wordt met de MR gedeeld. Er is aandacht voor de samenstelling van de groepen tijdens het buitenspelen en voor voldoende toezicht buiten op alle plekken van het schoolplein.

Gymdagen Door het vertrek van de gymleraar zal er een wijziging plaatsvinden van de gymdagen. Hierover worden ouders geinformeerd.

BSO I.v.m. het aanstaande continurooster heeft Corinne contact gehad met de BSO organisatie. Deze heeft aangegeven dat er vanaf volgend jaar 2 mogelijkheden zullen zijn voor de BSO:

· Contract tot 18.30

· Contract tot 17.00.

Hiermee is er een handreiking gedaan door de BSO om kosten voor de BSO te beperken als gevolg van het continurooster. Er wordt gevraagd of er wel genoeg beschikbare plaatsen zijn op de BSO? Dit zal nog moeten blijken, maar voorlopig zijn er nog geen wachtlijsten.

Vakantierooster: Er wordt voorgesteld de extra dagen niet als 1 vakantie week op te nemen, dit om tegemoet aan signalen van ouders die dan hun kind naar de opvang zouden moeten brengen. Voor het komende schooljaar worden de volgende data voorgelegd: · 18 September · 20 November · 20 December · 14 Februari · 24 Februari · 9 April · 2 Juni

De MR gaat akkoord met de voorgestelde dagen

Overblijfouders: De communicatie over het continurooster naar de overblijfouders is helaas niet goed gegaan. Het geld dat nog gereserveerd staat voor de overblijf zal worden overgedragen aan de ouderraad. Dit geld zal wel een oormerk krijgen waar het aan uitgegeven mag worden door de ouderraad.

4. Schoolgids

Het schoolplan wordt per pagina doorgelopen. Er zijn diverse opmerkingen die leiden tot aanpassingen in de schoolgids. De aangepaste gids wordt op korte termijn opnieuw verzonden naar de MR. Vanwege verplichte communicatie voor 1 juli 2019 wordt de schoolgids volgende week nogmaals ter instemming aan de MR voorgelegd.

5. Schoolplan

Het schoolplan wordt per pagina doorgelopen. Naar aanleiding van de opmerkingen wordt deze ook opnieuw aangepast. Als de aanpassingen doorgevoerd zijn zal de MR instemmen met het schoolplan.

6. Afscheid MR leden / nieuw?

Dit is de laatste vergadering van Susan. Susan neemt afscheid van de MR. Susan wordt bedankt voor haar betrokkenheid en inzet de afgelopen jaren. Eerst in Ouderraad en laatste jaren in MR. E starten het proces op voor het werven van een nieuwe ouder. Gezien de belasting van de MR en het komende continurooster wordt er opnieuw gekeken naar de bezetting in de MR vanuit de personeelsleden.

7. Analyse Cito resultaten

Leraren menen te zien dat de interventies op verschillende niveaus zijn vruchten beginnen af te werpen.

Genoemde interventies:

· Eenduidig didactisch handelen

· Klasse consultaties

· Extra inzet leraren

Leraren menen een effect te zien in de huidige scores van de CITO. Alle groepen laten nu een groei zien. De huidige groep 6 blijft wel een punt van aandacht waar het gaat om de cito resultaten en zullen wij als MR blijven volgen.

8. Huidige groep 6 voorlichtingsavond

· Uitgelegd wat de training in hield

· Uitgelegd hoe de overdracht naar groep 7 zal verlopen (andere leraar) en 2 keer een terug kom dag van “Ook”.

· Leraar ziet vooruitgang. Resultaten laten dit ook zien

· Ongeveer de helft van de ouders is aanwezig

Naar aanleiding van de ouderavond zijn er een aantal aparte gesprekken geweest met ouders:

· Ouders die een kritisch geluid hebben laten horen tijdens de ouderavond

· Ouders die zelf graag nog verder informatie wensten

· Ouders waarbij het kind behoefte heeft aan ondersteuning. Er wordt nogmaals benadrukt dat de interventie heeft plaats gevonden op basis van de ingevulde “Zien” lijsten door groep 6 zelf.

9. Rondvraag Joka:

Vaststellen van volgende vergaderdata. Er wordt besloten de eerst volgende MR vergadering op 30 September 2019 te plannen. Tijdens die avond zullen de data voor de rest van het jaar worden ingevuld. Dit ook i.v.m. de verwachte veranderende samenstelling van de MR.

10. Afsluiting

Vergadering wordt gesloten om 21.45